Gode råd for hjertestarter om bord i skip

Gode råd for hjertestarter om bord i skip

 
En hjertestarter (defibrillator) kan brukes til å stanse en unormal hjerterytme og starte opp hjertet på nytt. Tidlig hjerte-lungeredning og tidlig strømstøt fra hjertestarter er viktig for å sikre overlevelse.

Studier har vist at inntil 75 prosent av pasientene som får strømstøt i løpet av de første tre minuttene overlever en hjertestans.


Vi har samlet noen enkle og gode råd for hjertestarter om bord:


-Plasser hjertestarter lett synlig og helst i et område hvor hele mannskapet ferdes, f. eks i messa
-Sjekk batteri minst 1 gang per måned og sørg for å ha ekstra batteri tilgjengelig
-Sørg for å ha ekstra elektroder
-Sørg for at flere av mannskapet har opplæring i bruk av hjertestarter

 

Ønsker dere mer informasjon eller bestille hjertestarter, ta gjerne kontakt på tlf 70 11 70 80 // epost: sales@shipmed.no

 

 

Good advice for defibrillators on board ships


A defibrillator can be used to stop an abnormal heart rhythm and restart the heart. Early cardiopulmonary resuscitation and early shock from cardiac arrest are important to ensure survival. Studies have shown that up to 75 percent of patients who get a shock during the first three minutes survive a cardiac arrest.


We have gathered some simple and good advice for pacemakers on board:


-Place pacemakers easily visible and preferably in an area where the entire crew travels, eg in the fair
-Check battery at least once a month and make sure you have extra battery available
-Make sure to have extra electrodes
-Make sure that several of the crew are trained in the use of defibrillators

 

If you want more information or order a defibrillator, please get in touch on tel. 70 11 70 80 // email: sales@shipmed.no